تامین مواد اولیه

در صورتی که مواد اولیه ای میخواهید که نمیتواتید فروشنده آن را پیدا کنید یا اینکه در تامین آن برای ایران مشکل دارید و یا میخواهید که شرکت دیگری برایتان تامین کننده آن باشد با ما تماس بگیرید.